มาตรการผ่อนปรน 6 ประเภทกิจการและกิจกรรม เริ่ม 3 พ.ค.