แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คำตอบของท่านจะช่วยให้การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น!!คนไทยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️

ด้วยการทำแบบสอบถามเรื่อง “การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ‼️ครั้งที่ 1 (วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2563)‼️

1. เพื่อติดตามทัศนคติ ความคิดเห็น การปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่สำคัญต่อประชาชนจากมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ และการปรับตัวของสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของภาครัฐ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะรายงานผลการสำรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563


ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2zfJ3wPหรือ bit.ly/ThaiFightCovid19


เราจะช่วยกันสู้เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ