เปิดรายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจเชื้อโควิด-19