สปส.แจงว่างงานสุดวิสัย “โควิด-19” หลักฐานครบจ่ายทุกราย