มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงโควิด-19