มาตรการผ่อนผันการใช้อาคารโรงเรียน สถาบันการศึกษา

มาตรการผ่อนผันการใช้อาคารโรงเรียน สถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 9 มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรกนี้ให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุม หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบหรือคัดเลือกบุคคล
– 1. การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมได้) โดยพิจารณาถึงจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการจัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่างๆให้สอดคล้างกับมาตรการป้องกันโรคเป็นสำคัญ
– 2. การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้มีผู้รับผิดชอบในโรงเรียน หรือสถานบันปฎิบัติตาม ข้อ1) และ 2) ต้องปฎิบัติตามป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆรวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเร่งครัด

มาตรการควบคุมหลัก มีอะไรบ้าง

1.ทำความสะอาด

2.สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

3.มีจุดล้างมือ

4.เว้นระยะห่าง

5.ควบคุมปริมาณคน

6.ลงทะเบียนยืนยันการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

7.ลงทะเบียนเข้า-ออก ตามที่รัฐกำหนด

มาตรการเสริม

1.มีมาตรการคัดกรอง

2.มีระบบระบายอากาศที่ดีและทำความสะอาดสม่ำเสมอ

3.มีระบบคิว/พื้นที่รอคิว

4.ปฎิบัติตามมาตรการหลักอย่างเคร่งครัด

5.พัฒนานวัตกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.63