มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว มีอะไรบ้างไปดูกัน

1.การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

2. การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

3. ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยร่วมกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกัน โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าวสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ มีกระบวนการคัดกรอง และการกักตัวเอง 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

4. สำรวจตรวจสอบ (Check List) แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้ โดยไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด

5. แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

6. ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PPO)

7. ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เรื่องไวรัสโควิด-19 และการปฎิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

8. การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19

9. การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

10. ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

11. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและจำนวนแรงงานต่างด้าว ทุกจังหวัดทั่วประเทศและแจ้งข้อมูลให้ ศบค.ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันเชิงรุก

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563*