มาตรการควบคุมสถานที่บริการดูแลหรือสถานสงเคราะห์ แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ