มติ ครม.เด่นเกี่ยวกับโควิด-19 (5 พ.ค.63)

เพิ่มเพื่อน

มติ ครม.เด่น ที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โดย เพจ #ไทยคู่ฟ้า 

1. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปา

การประปานครหลวง

มาตรการเดิม
• ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำ 6 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ย โรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย รอบเดือน เม.ย. – พ.ค. 63

มาตรการเพิ่มเติม
• ลดค่าน้ำทุกประเภท รอบเดือน เม.ย. – มิ.ย. 63
1) ใช้น้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลบ.ม. ฟรีค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ
2) ใช้น้ำเกิน 10 ลบ.ม. ฟรีค่าน้ำประปา 10 ลบ.ม.แรก ส่วนเกิน ลด 20%
• คืนเงินประกันใช้น้ำให้ที่พักอาศัย ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ
• ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือน เมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ 7-11/ โลตัส/ บิ๊กซี และ CenPay
• งดตัดน้ำประปา 6 เดือน

การประปาส่วนภูมิภาค

มาตรการเดิม
• ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำ 6 เดือน ไม่คิดดอกเบี้ย โรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย รอบเดือน เม.ย. – พ.ค. 63
• คืนเงินประกันใช้น้ำให้ที่อยู่อาศัย

มาตรการเพิ่มเติม
• ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) รอบเดือนเม.ย. – มิ.ย. 63
• ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือน เมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ 7-11 (17 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63) และโลตัส/ บิ๊กซี (1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63)
• ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วัน เป็น 20 วัน เป็นเวลา 3 เดือน

2. เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงฯ อยู่ในไทยชั่วคราว และทำงานได้ ตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค. 63