ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID19