นายจ้าง-ลูกจ้าง มาตรา33 ยื่น “ขอรับเงินสมทบเกินคืน”

ขอคืนเงินกรณีจ่ายสมทบเกิน ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง

เฟซบุ๊กแฟนเพจไทยคู่ฟ้า แนะผู้ที่สามารถขอคืนเงินกรณีจ่ายสมทบเกิน ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง จากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ลดอัตราเงินสมทบจากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 นายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 และผู้ประกันตนมาตรา 39 จากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.8 เป็นระยะเวลา 3 เดือน พร้อมขยายการนำส่งเงินสมทบออกไปอีก คือ

– เงินสมทบเดือน มี.ค. ให้จ่ายวันที่ 15 ก.ค. 2563
– เงินสมทบเดือน เม.ย. ให้จ่ายวันที่ 15 ส.ค. 2563
– เงินสมทบเดือน พ.ค. ให้จ่ายวันที่ 15 ก.ย. 2563

การขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวสำนักงานประกันสังคม พบว่ามีนายจ้างบางรายได้หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือน มี.ค. 2563 ในอัตราเดิมคือ ร้อยละ 5 และได้นำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้ว ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างยื่นเรื่อง “ขอรับเงินสมทบคืน” ในส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อที่จะได้คืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต่อไป

นายจ้าง หรือผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมสำเนาเอกสารประกอบต่อสำนักงานประกันสังคมตามช่องทางนี้ 

– ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
– โทรสาร (Fax) 
– ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
– แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)

หากนายจ้าง – ผู้ประกันตน ต้องการตรวจสอบที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด /สาขา คลิก
https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 (24 ชั่วโมง)