ธรรมะคลินิก ๒๔ ชั่วโมง “โควิตํ อนิจฺจํ โควิดก็เป็นอนิจจัง”