ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในแต่ละระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และเทศบาล เพื่อความไม่ประมาท รัฐได้เดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ภาพจาก #ไทยคู่ฟ้า 

ภารกิจหลัก คือ รับผิดชอบ กำกับ ดูแลตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ประกอบด้วย
• การทำความสะอาดในบริเวณสถานที่ให้บริการประชาชน
• การสวมหน้ากากอนามัย และมีจุดบริการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค
• การให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร
• การคัดกรองอาการป่วย
• การป้องกันโรคสำหรับผู้ให้บริการ
• การป้องกันการชุมนุมของคนหมู่มาก
• การลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น
• การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร
• การใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์มือถือ หรือการบันทึกข้อมูลและรายงานผล