ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ COVID-19 ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค

1. กลุ่มที่มีประวัติการเดินทางมาจากทุกประเทศ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากและมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส

2. กลุ่มผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีอาการ ดังนี้

    2.1 ผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ อยู่ในพื้นที่เกิดโรค     ประกอบอาชีพ ที่ติดต่อคนจำนวนมากไปในสถานที่ชุมชน เคยสัมผัสกับผู้ป่วย

    2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

3. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ และมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

4. กลุ่มผู้มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ 3 รายขึ้นไป หรือ กลุ่มบุคคลทั่วไปในสถานที่เดียวกัน 5 รายขึ้นไป มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอทุกสายพันธุ์

หากมีอาการสงสัยป่วย และเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขให้รีบไปพบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

ที่มา :ศูนย์ข้อมูล COVID-19