จักษุแพทย์แนะวิธีใช้ดวงตาให้ห่างไกล “โรคตา” ช่วงเรียนออนไลน์