คืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้า ที่จ่ายค่าไฟในเดือน เม.ย. 63

คืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้า ที่จ่ายค่าไฟเดือน เม.ย. 63 ไปแล้ว

ก่อนที่ ครม. จะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยให้กับประชาชน ก็มีบางส่วนได้ชำระค่าไฟเดือน เม.ย. 63 ไปแล้ว ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนเงินให้ โดยการหักค่าไฟในเดือนต่อไป ไม่ใช่การโอนเงินคืนให้ ดังนี้

1) ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมียอดการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.ค. 63 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย. 63 อยู่แล้ว

2) ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ขึ้นไป และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1.1 ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค. 63 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1129