ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาฯ ถึง 15 พ.ค. 63

#ไทยคู่ฟ้า  พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการขอรับเงินเยียวจากรัฐตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 จะต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือหากใครเคยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่มีการอัปเดต/ปรับปรุงข้อมูลในระยะ 3 ปี ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 ดังนี้

1.เกษตรกรปลูกพืช ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
2.เกษตรกรทำประมง ติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด
3.เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด
4.เกษตรกรทำสวนยาง ติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทย
5.เกษตรกรปลูกอ้อย ติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6.เกษตรกรเลี้ยงหม่อนไหม ติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหม
7.เกษตรกรปลูกใบยาสูบ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียน

**จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง**