กรมการขนส่งทางบกให้บริการวิถีใหม่ New Normal

1. จองคิวล่วงหน้าผ่าน แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
2. จุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทดสอบและพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง
4. เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดการให้บริการ
5.จัดเตรียมจุดบริการแอลกอฮอล์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
6.จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและระยะห่างระหว่างทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
7.ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดจนเกินไป
8. ติดตั้ง Table Shield ที่เคาน์เตอร์บริการทุกจุด
9.ขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และแต่งกายให้สุภาพ เมื่อมาติดต่อ

กรมการขนส่งทางบกให้บริการวิถีใหม่ New Normal
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก