สั่งทุกจังหวัดเข้มคัดกรองเดินทางข้ามจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย 7 ม.ค.-ปลัด มท.สั่งทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเข้มตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ใช้ “หอกระจายข่าว” สร้างการรับรู้ประชาชนให้ทั่วถึง กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส สกัดโควิด-19